[InternetShortcut] IDList=[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}] Prop3=19,2 URL=http://zhongyi.miaochaxun.com/ IconFile=http://i.miaochaxun.com/fav/zhongyi.ico